Magic Tours

Magic Tours is a tour operator offering tour, travel, and journey to Bulgaria.

  • Sofia, Bulgaria